SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VÀ DỊCH VỤ HƯNG LONG NĂM 2019